یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون

یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون

مشخصات

فشار
6
سایز ها
1*1 ،2*2 ،1/2 - 2 * 1/2 - 2

توضیحات

بال ولو یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون دسته کوتاه دسته فوق مقاوم پارس خاور