دوسر دنده بیرون مهره ماسوره دار

دوسر دنده بیرون مهره ماسوره دار

مشخصات

فشار
10
سایز ها
1/2 - 1 * 1/2 - 1 ،2*2 ،1/2 - 2 * 1/2 - 2 ،3*3

توضیحات

بال ولو دوسر دنده بیرون مهره ماسوره دار دسته کوتاه دسته فوق مقاوم پارس خاور