یکسر رابط و یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار

یکسر رابط و یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار

مشخصات

فشار
10
سایز ها
1/4 - 1*40 ،1/2 - 1*50 ،2*63 ،2*75 ،1/2 - 2 * 75 ،3*90

توضیحات

گیت ولو یکسر رابط و یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار کوتاه