کمربند لولایی جوشی متصل به شیر انشعاب

کمربند لولایی جوشی متصل به شیر انشعاب

توضیحات

آب و فاضلاب کمربند لولایی جوشی متصل به شیر انشعاب