سرنگ کلتی 5cc اتوماتیک

سرنگ کلتی 5cc اتوماتیک

توضیحات

قابل تنظیم از 0/5cc تا 5cc