سرنگ حلقه ای 5cc اتوماتیک

سرنگ حلقه ای 5cc اتوماتیک

توضیحات

قابل تنظیم از 0/5cc تا 5cc